FADESA POLNORD POLSKA
Mieszkania, w których chce się żyć
Villa Botanica
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW

Dbając o ochronę przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej "RODO", chcielibyśmy poinformować, iż został uruchomiony specjalny adres e-mail: daneosobowe@fadesapolnord.pl , na który mogą Państwo kierować pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także żądania w celu realizacji przysługujących praw.
Istnieje także możliwość kontaktowania się za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny: Fadesa Polnord Polska sp. z o.o., Dział Administracji Sprzedaży, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa.

Fadesa Polnord Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-804, Al. Jerozolimskie 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000235595, e-mail: daneosobowe@fadesapolnord.pl (dalej: FPP) jest administratorem danych osobowych osób, które:

 1. zawarły z FPP, także przed dniem 25 maja 2018 roku, umowy lub podjęły czynności zmierzające do zawarcia takich umów.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy/ów, a podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO (tj. zawarcie i wykonanie umowy).
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 2. są zainteresowane otrzymywaniem informacji handlowych od FPP, jeżeli w tym celu udzieliły zgody na takie przetwarzanie.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu na jaki została udzielona zgoda, a podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt a) RODO ( tj. udzielona zgoda).
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  W każdym czasie mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  W celu wycofania zgody należy wysłać wiadomość pocztą tradycyjną lub e-mail na adres FPP wskazany powyżej
 3. Ponadto, FPP przetwarza dane osobowe niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FPP, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1
  pkt f) RODO (tj. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora).
  Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez FPP jest rozpatrywanie ewentualnych roszczeń.
  Odnośnie przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FPP, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego powyżej, tj. do czasu jego wypełnienia lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.


Pozostałe informacje

Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy informatyczne, firmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami, a w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia umowy - także podmioty świadczące na rzecz FPP usługi księgowe, usługi prawne (w tym notariusze), operatorzy pocztowi i kurierzy oraz inne podmioty wykonujące w imieniu FPP obowiązki wynikające z zawartych umów (np. wykonawcy robót budowlanych objętych rękojmią, pracownie architektoniczne, administratorzy nieruchomości). Dane osobowe mogą także zostać ujawnione właściwym organom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Osoba której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowaniu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania od FPP dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.


Zawiadomienie o połączeniu Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. ze spółką zależną FPP Powsin Sp. z o.o.
Kontakt | Polityka prywatności | Fadesa Polnord Polska
© Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję